Informácia pre prenajímateľov

Informácia pre prenajímateľov

 

 

o spracúvaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 

 

  1. Obchodná spoločnosť SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s., so sídlom 919 28 Bučany 591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 45/T, IČO: 34 108 505 (ďalej ako „Nájomca“) bude spracúvať osobné údaje prenajímateľa, ktoré prenajímateľ poskytol nájomcovi v súvislosti s uzatvorením Nájomnej zmluvy (meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, štátne občianstvo, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mailová adresa), a to za účelom uzatvorenia a plnenia Nájomnej zmluvy a za účelom vedenia evidencie pozemkov, ktoré má prenajaté, evidencie obhospodarovaných pozemkov a evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky. Nájomca je prevádzkovateľom osobných údajov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je uzavretie Nájomnej zmluvy a plnenie si zákonných povinností nájomcu. Prenajímateľ berie na vedomie, že nájomca môže poskytnúť spracúvané osobné údaje prenajímateľa nasledovným kategóriám príjemcov:
  2. a) osobe oprávnenej na výkon advokácie v zmysle § 12 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii za účelom vypracovania dodatku k Nájomnej zmluve alebo za účelom poskytnutia odborného právneho poradenstva súvisiaceho s uzatvorením a plnením Nájomnej zmluvy,
  3. b) externému dodávateľovi účtovných, daňových, archivačných, audítorských, evidenčných a IT služieb pre nájomcu,
  4. c) verejnoprávnym orgánom v rámci plnenia zákonných povinností alebo v súvislosti s uplatňovaním práv a povinností zo zmluvy.
  5. Nájomca je oprávnený spracúvať osobné údaje prenajímateľa počas trvania a plnenia Nájomnej zmluvy a po zániku Nájomnej zmluvy do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich z Nájomnej zmluvy či súvisiacich so zmluvou po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie zákonných povinností vrátane archivačných povinností, najviac po dobu 10 rokov, ak osobitný zákon nebude vyžadovať dlhšiu dobu. Prenajímateľ má v rozsahu, akom to neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a plneniu Nájomnej zmluvy, právo požadovať od nájomcu prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

 

V Bučanoch, dňa 1.5.2018

                                                                                                             

 

                                                                                             

SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s.

Ing. Vladimír Sedlák, člen predstavenstva, v.r.

Ing. Martin Maček, člen predstavenstva, v.r.

Selekt - Výskumný a šľachtiteľský ústav