Kontakt

Šľachtiteľská stanica Bučany
Stredisko Ilona

Telefonické spojenie vrátnica:+421 33 7435 592
E-mail:selektvsu@gmail.com
Sekretariát generálneho riaditeľa:+421 903 538 177
Vedúci Šľachtiteľskej stanice Bučany:421 903 730 510
Nájom poľnohospodárskych pozemkov:+421 903 538 177
Korešpondenčná adresa:SELEKT VŠÚ, a.s.
ŠS Bučany – stredisko ILONA
č. 601
919 28 Bučany

Fakturačné údaje

IČO:34 108 505
IČ pre DPH:SK 2020397214
Bankové spojenie:VÚB Trnava
Číslo účtu:6705-212/0200
IBAN: SK 03 0200 0000 0000 0670 5212

Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, odd: Sa, vl. č.: 45/T

Šľachtiteľská stanica
Horné Chlebany

Telefonické spojenie vrátnica:+421 903 801 768
E-mail:selektvsu@gmail. com
Sekretariát generálneho riaditeľa:+421 903 538 177
+421 38 5300 201
Vedúci Šľachtiteľskej stanice Horné Chlebany:+421 903 266 634
Finančná učtáreň:+421 911 104 559

uctaren@selekt.sk
Mzdová učtáreň:+421 903 417 577

mzdova@selekt.sk
Nájom poľnohospodárskych pozemkov:+421 903 801 742
Korešpondenčná adresa: SELEKT VŠÚ, a.s.
ŠS Horné Chlebany 161
956 31 Horné Chlebany
Selekt - Výskumný a šľachtiteľský ústav